Darwindagen

Tirsdag 12. februar 2008

 


 

Kveldsarrangement med film og debatt rundt temaet: Bevissthet - en adaptiv illusjon?


Sardinen, USF Verftet, fra kl. 18:15. Gratis adgang for alle interesserte.

18:15 Mennesket v2.0 vises på storskjerm 
19:15-19:30

Kenneth Hugdahl
Bevissthet sett fra et nevrovitenskapelig perspektiv


 

Bevissthet kan studeres på ulike forklaringsnivåer, fra det molekulære til det filosofiske nivå. Jeg vil ta utgangspunkt i et nevrovitenskapelig perspektiv. Litt forenklet kan en si at bevissthet er summen av nevronal aktivitet i et gitt tidspunkt som resulterer i en subjektiv opplevelse av å være tilstede i tid rom. En slik forklaringsmodell definerer bevissthet som en unik individuell opplevelse som samvarierer med et gitt nevronalt aktivitsmønster, som kan registreres med objektive metoder. I min presentasjon vil jeg gi eksempel på bruk av nye metoder i hjerneforskningen for å registrere nevronal aktivitet, samt problematisere et nevrovitenskapelig perspektiv med eksempler fra hypnose, ulike trance-tilstander, og spørsmålet om det er mulig for hjernen å være "bevisst" over ting som individet subjektivt sett ikke er bevisst over. Med andre ord eksisterer det en mind-body dikotomi der "the body" kan være bevisst over ting som "the mind" ikke registrerer eller kan rapportere?

 
Kenneth Hugdahl er professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen.  

 

 
19:30-19:45

Ståle Gundersen
Finnes det en vitenskapelig løsning på hjerne-bevissthetsproblemet?


Jeg vil starte med en beskrivelse av hjerne-bevissthetsproblemet. Her vil jeg dra veksler på David Chalmers sitt skille mellom "enkle" problemer og det vanskelige problemet. Det vanskelige problemet er å forklare hvordan hjerneaktivitet kan gi opphav til bevissthet, dvs. opplevelser av smerte, synsinntrykk osv. Dette problemet omtales som "hjerne-bevissthetsproblemet". Jeg vil presentere to argumenter som viser hvor vanskelig det er å forklare bevissthet rent vitenskapelig. De såkalte enkle problemene er å forklare oppmerksomhet, skille mellom våken tilstand og søvn, evnen til å snakke om egne mentale tilstander osv. Disse problemene kan løses uten at det er nødvendig å referere til bevissthet, og det er da intet prinsipielt i veien for at vi kan finne en vitenskapelig løsning på disse problemene.
 
Ståle Gundersen er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger.
 
 

 
19:45-20:00

Hanno Sandvik
Et darwinistisk perspektiv på bevissthet og fri vilje


 

Selv om bevissthet ofte blir sett på som en unik menneskelig egenskap, forekommer ulike former for intelligens og bevissthet hos en rekke andre arter. Jeg vil gi en oversikt over hvor intelligens og bevissthet forekommer i dyreriket, og hvordan disse egenskapene har oppstått i evolusjonens løp. Dette reiser igjen flere spørsmål: Finnes det en evolusjonær trend mot bevissthet? Er vi m.a.o. det foreløpige sluttpunktet i en slik utvikling? På den andre siden kan man lure på om det i det hele tatt fins egenskaper som er spesifikt menneskelige. Her vil jeg se nærmere på forestillingen om fri vilje, som nylig har kommet under press ut fra et nevrologisk perspektiv. Hva er fri vilje, og er vi virkelig frie? Hvor skal det være plass til en fri vilje mellom genetisk arv på den ene siden og miljø- og kulturelle påvirkninger på den andre? I tillegg har Darwins inntog på den kulturelle banehalvdelen skapt bekymring i enkelte kretser: Kulturell forandring kan beskrives som evolusjonen av ideer, såkalte memer. Fjerner en slik darwinistisk tilnærming til kultur de siste restene av menneskelig frihet?


Hanno Sandvik er postdoktor ved Institutt for Biologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim


 
20:15-21:00 Paneldebatt

Tilbake til hovedsiden for Darwindagen 2008
 
Gå til dagprogrammet for Darwindagen 2008© 2008 Universitetet i Bergen
 
Ansvarlig for denne siden: Darwindagkomitéen ved Christian Jørgensen
Adresse: Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf.: +47 55 58 46 18, Fax: +47 55 58 44 50